Játékszabályzat

FreeDee NEXT 3D Konferencia Nyereményjáték Szabályzat

1.          A Szervező:

A FreeDee Nyomdai Szolgáltató Művek Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Bíró utca 6/A. 5.; továbbiakban: Szervező vagy Freedee) 2023. szeptember 12. napján promóciós játékot szervez (továbbiakban: “Nyereményjáték” vagy „Játék”).

2.          Részvételi Feltételek:

A Nyereményjátékban való részvétel (ún. Játékossá válás) feltétele

  • a jogi személy vállalkozás regisztrációja és képviselőjének részvétele a 2023. szeptember 12. napján tartott NEXT 3D konferencián a Danubius Hotel Helia-ban (1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.; a továbbiakban: “Konferencia“);
  • a Konferencia során a Freedee által rendelkezésre bocsátott elégedettségi kérdőív teljeskörű és hiánytalan kitöltése a képviselő által és a kérdőív Freedee által erre a célra kijelölt urnába történő behelyezése a sorsolás időpontját legalább 10 perccel megelőzően;
  • jelen Nyereményjáték Szabályzat (továbbiakban “Szabályzat” vagy “Játékszabályzat) feltételeinek fenntartás nélkül történő elfogadása.

A Nyereményjátékban kizárólag jogi személy vállalkozások vehetnek részt képviselőik útján. A Nyereményjátékban magánszemélyek nem vehetnek részt. 18. életévét betöltött kiskorú személy semmilyen módon nem működhet közre a Nyereményjátékban, így a Nyereményjáték során a jogi személy vállalkozás képviseletére nem jogosult.

Jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi minden, Nyereményjátékkal kapcsolatos hirdetésben vagy tájékoztató anyagon közzétett útmutatás, szabály és feltétel – azzal a kikötéssel, hogy bármilyen összeütközés vagy ellentmondás esetén a jelen Játékszabályzatban közzétett rendelkezések megelőznek minden más hasonló útmutatást, szabályzatot és feltételt. Jelen Szabályzat bármely megszegése esetén a Játékos kizárható a Játékból, A Freedee kizárással kapcsolatos döntése végleges, nem vitatható, vele szemben a jogi út kizárt.

Jelen Szabályzat értelmében jogi személy “képviselőjének” minősül a jogi személy törvényes képviselője, munkavállalója, illetve igazoltan szerződéses megbízottja vagy vállalkozója.  

3.          A Játék menete és időtartama:

A Nyereményjátékban összesen 12 darab résztvevő kerül nyertesként kiválasztásra (továbbiakban Nyertes), azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt a 2. pontban rögzített részvételi feltételek mindegyikét teljesítik. Egy Játékos csak egyszer vehet részt a Nyereményjátékban, ugyanakkor egy jogi személy több nyereményre is jogosult lehet, amennyiben a sorsolás során Nyertesként több képviseletében eljáró személy kerül kisorsolásra. A részvételi jogosultságot érintő vita esetében a Szervező döntése irányadó és azt a Játékos nem vitathatja.

A Játék sorsolásának időpontjára a Szervező a Konferencia során a program kihirdetésével hívja fel a Játékosok figyelmét.

4.          Részvételi jogosultság igazolása:

A Játékos, illetve a Játékos regisztrációt végrehajtó képviselője a Játékba történő regisztrációjával kijelenti és szavatolja, hogy a Játékban való részvételre jogosult, illetve a jogi személy vállalkozás képviseletére a jelen Nyereményjáték keretében jogosult, továbbá vállalja, hogy a nyereményét a képviselt jogi személy érdekében használja fel. Ezen igazolás meglétét a Szervező felhívására a Játékos legkésőbb 3 napon belül írásban igazolni köteles. Az igazolás elmaradása esetén a Játékos kizárható a Nyereményjátékból és nyereménye visszavonható.

5.          A Nyeremények és azok átvétele:

Szervező a Játékos nyertessé nyilvánításáról a Rendezvény napján nyilvános kihirdetés útján értesíti a Játékost sorsolást követően. Játékos tudomásul veszi, hogy az értesítés más módját a Szervező nem köteles megkísérelni.

A nyeremény a sorsolás során nyertesként kihúzott Játékosok (továbbiakban Nyertesek) számára a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

1 db Craftbot Plus Pro 3D nyomtató;
1 db Einstar 3D szkenner;
1 db ingyenes belépő a TECHference konferenciára (napközbeni programokra);
2 db NEW Tech magazin egy éves előfizetés;
2 db FreeDee Akadémia – 1 db választott modellezés kurzus;
1 db Páros jegy a következő évi NEXT3D konferenciára;
2 db Fillamentum filament;
2 db Filaticum filament.

A Nyeremény leírásai, valamint a Nyereményt ábrázoló esetleges hirdetések illusztrációk, a tényleges díjjal nem azonosnak.

A nyeremény sorsolására a Rendezvény helyszínén kerül sor a Nyereményjáték lezárultát követően azonnal. A sorsolás pontos időpontját a Freedee a Rendezvény programjában hirdeti ki.

A sorsolás zártkörű sorsolás, a Nyertes kiválasztására véletlenszerű sorsolás útján, a Freedee által erre a célra kijelölt urnából történő húzással kerül sor. A Freedee a sorsolás során egy Nyertest és – amennyiben szükséges – legfeljebb két pótnyertest sorsol ki.  

A Nyertes legfeljebb egy nyereményben részesül, ugyanakkor egy jogi személy több nyereményben is részesülhet.  

A Nyertes a nyeremény átvételére a Rendezvény napján a Nyertesek kihirdetését követő legfeljebb egy órán belül jogosult. Amennyiben a Nyertes a nyeremény átadásához/átvételéhez szükséges adategyeztetést nem végzi el, nem azonosítja magát vagy az együttműködést a Freedee-vel egyébként megtagadja, ebben az esetben a Szervező a Nyertesként kiválasztott személyt a Játékból kizárhatja, egyebekben pedig jogosult az első pótnyertesként kisorsolt Játékost értesíteni és őt Nyertessé nyilvánítani (Tartaléknyertes). A Tartaléknyertesekre eltérő rendelkezés hiányában a Nyertesekre vonatkozó szabályok irányadóak azzal, hogy amennyiben az első Tartaléknyertesnek a Nyeremény a fenti szabályok szerint nem adható át, úgy Nyertessé a második pótnyertest (második Tartaléknyertes) nyilvánítja és a Nyereményt átvételre neki ajánlja fel.

A nyeremények a Rendezvény napján kerülnek átadásra. A nyeremény átvételével, elszállításával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. biztonságos elszállítás költsége stb.) kizárólag a Nyertest terhelik.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Nyertesre nézve jogvesztő. A nyeremény átvétele során kizárólag a Nyertes képviseletére jogszerűen feljogosított és a képviseleti jogosultságát igazoló személy járhat el. A Freedee bármikor megtagadhatja a Nyeremény átadását, amennyiben az eljáró személy képviseleti jogosultságát felhívásra írásban nem igazolja. A Szervező a Nyertes kérésére a nyereményről annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolást állít ki.

Amennyiben a nyereményt a Nyertes nem veszi át úgy a nyereményt a Freedee nem juttatja el a Nyertes részére.

A Nyertessel történő adategyeztetést követően más személy (Tartaléknyertes) Nyertesként történő megjelölésére a Játékból való kizárás következménye nélkül lehetőség nincs. Ezzel kapcsolatban jogi út a Szervezővel szemben kizárt.

A nyeremény készpénzre át nem váltható. A nyeremény azonos értékű ajándékra történő változtatásának jogát a Szervező fenntartja.

6.          Kizárás a Játékból:

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétele során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállal. A Szervező a jelen Játékszabályzat, a Játék és a szavazás menetének bármely megszegése esetén a Játékból a Játékost kizárhatja, regisztrációját pedig érvénytelenítheti. Így a Játékból azonnal kizárható a Játékos, ha megállapításra kerül, hogy 

  • a Játékban olyan jogi személy vesz részt, aki hozzájárulását nem adta a Játékban való részvételhez;
  • a Játékos szavazati adatainak, illetve az eredményének nem rendeltetésszerű szavazást tükröző befolyásolása történt meg;
  • a Játékos a Szervező jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsított;
  • a Játékos, annak képviselője, vagy annak tevékenysége a jelen Játékkal kapcsolatosan jogsértést, így különösen szabálysértést, bűncselekményt, jogosulatlan belépést, belépési jogosultság túllépését, szavazati adatok jogosultatlan megváltoztatását vagy befolyásolását, csalást vagy más személyes adatainak jogosulatlan felhasználását, illetve személyes adatokkal való visszaélést valósított meg vagy a Játékos a nyertes jogi személy képviseletére egyébként nem jogosult.

Amennyiben a Nyertesről megállapítást nyer, hogy nem felel meg a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek vagy a nyertessé nyilvánításra a Szabályzat súlyos megszegése következtében került sor, úgy a Szervező jogosult arra, illetve fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átadását megtagadja, vagy a már átadott nyereményt visszakövetelje. A Szervező kizárásról szóló döntése végleges és nem vitatható.

7.          Felelősség korlátozása:

Időnként előfordulhat, hogy a Freedee-n kívülálló okokból a Játékkal kapcsolatos bármely szolgáltatás nem használható, melyekért a Freedee a felelősségét kizárja. Freedee, illetve a Játék szervezésében résztvevő képviselőinek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges, Freedee-nek illetve közreműködő képviselőinek fel nem róható hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Játékkal kapcsolatos részvétellel összefüggésben, valamint a Játék során, és a nyeremény esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért-, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

Freedee esetleges kártérítési felelőssége megállapítása esetén a Freedee által fizetendő kártérítés összege nem haladhatja meg az 500.000,- Ft-ot (ötszázezer forintot). Jelen felelősségkorlátozást a Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

8.          Kizárt személyek:

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt

  • magánszemélyek (természetes személyek),
  • a Freedee és annak kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

9.          Adatkezelési tájékoztató:

A jelen Játék alapján a személyes adatokat (vállalkozás képviselőjének neve, elérhetősége (e-mail cím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdés b) pontja, mint jogalap alapján, a jelen Nyereményjáték Szabályzatban foglaltak teljesítése céljából kezeli.

A Freedee a személyes adatokat harmadik fél részére vagy harmadik országba nem továbbítja és azokat az előző bekezdésben meghatározott célból a Nyereményjáték lezárultát követően a Nyeremény átadásának napját követő 5. munkanapig kezeli.

A vállalkozás képviselője, mint érintett bármikor kérelmezheti a Freedee-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van személyes adatai hordozásához.  

Az érintett az adatkezelés jogszerűtlensége miatt bármikor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz.

Abban az esetben, ha a Nyereményjátékban részt vevő jogi személy vállalkozás, vagy maga az érintett elmulasztja a személyes adatokat szolgáltatni, úgy a Nyereményjátékban az érintett által képviselt jogi személy nem vehet részt.

A Nyereményjátékban részt vevő jogi személy vállalkozás képviselőjének mindenkori felelőssége annak biztosítása, hogy a Nyereményjátékban, mint képviselő csak olyan személy (érintett) szolgáltasson személyes adatokat, aki jelen adatkezelési tájékoztatót megismerték és akik személyes adatainak rendelkezésre bocsátására a Nyereményjáték keretében jogosultak.

A Freedee, mint adatkezelő a Nyereményjáték során automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem alkalmaz.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén kérjük, írjon bizalommal marketing@freedee.hu e-mail címre „Freedee NEXT 3D Nyereményjáték – Adatvédelem” tárgy megjelölésével.

10.       Egyéb:

Az Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdés esetén forduljanak bizalommal a Szervezőhöz a marketing@freedee.hu e-mail címen.

Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek Kft. (1122 Budapest, Bíró utca 6/A. 5.)

Minden jog fenntartva.